Oljekrisen 1973

Oljekrisen 1973

När arabstaterna i oktober 1973 satte in oljan som politiskt vapen mot staten Israel, togs de oljeberoende industriländerna med fullständig överraskning.

Konflikten var så att säga programmerad på förhand, och ändå ville knappast någon ta detta hot på allvar - inte heller de som skulle komma att drabbas hårdast. Några dagar innan krisen bröt ut hade en av cheferna för ett stort oljebolag sagt: "Jag tror inte men det är en spekulation att OPEC länderna kommer att utmana Europa.". Han misstog sig, och han var inte ensam om det. Strax därpå fattade nämligen OPEC länderna ett ekonomiskt och politiskt beslut som skulle få vittgående följder.

Den 17 oktober 1973 beslöt de arabiska oljestaternas ministrar på en konferens i Kuwait att sätta in oljan som politiskt vapen mot staten Israel. Initiativet kom från Saudi Arabien, och orsaken var att de inledande egyptiska framgångarna i Oktoberkriget hade avlösts av en israelisk offensiv. Bojkotten träffade de av oljeimport beroende industristaterna på deras känsligaste punkt. Enligt beslutet skulle oljeproduktionen genast skäras ner med 25 procent och därefter med 5 procent per månad tills västvärldens industristater drog tillbaka allt stöd till Israel och var villiga att tvinga tillbaka den judiska staten inom 1967 års gränser. USA, Nederländerna och Danmark hotades med total bojkott, eftersom de betraktades som "den arabiska sakens fiender". Samtidigt höjde araberna priset på råolja till det fyrdubbla.

Denna drastiska prishöjning, som slog igenom över hela världen, visade sig få mycket negativa effekter inom alla delar av ekonomin. Om araberna stod fast vid nedskärningen av oljeleveranserna skulle detta få katastrofala följder för Västeuropa och Japan. Förenta staterna var knappast beroende av arabisk olja. De västeuropeiska staterna importerade emellertid 85 procent av sin råolja från Mellersta Östern, Japan 80 procent. Frågan var då: Hur hade man hamnat i detta beroende av en importerad råvara och därmed av dess producenter?


Oljeborrtorn förr i tiden

Oljans segertåg

Redan för över 6 000 år sedan använde människorna i Mesopotamien bergolja; i trakterna kring Persiska viken sipprade oljan på många ställen upp till markytan. Man utnyttjade den framför allt i form av jordbeckbitumen (konsistens som dagens asfalt), ett naturligt råoljederivat som tätnings- och bindemedel, t.ex. vid drevning av båtar, till beredning av vattentätt murbruk och vid väg- och vattenbyggnad. Vidare använde man oljan som läkemedel och troligtvis redan tidigt som bränsle för oljelampor, och förmodligen även till uppvärmning. Även grekerna och senare araberna kände till oljan och några av dess användningsområden. Under den europeiska medeltiden användes den däremot endast som läkemedel. Det egentliga segertåget för denna i dag så viktiga energikälla började först för omkring 120 år sedan.

Under 1800-talet trängdes vax och stearinljusen så småningom undan av oljelampor. Raffineringsmetoderna och oljelamporna förbättrades avsevärt. Som bränsle användes mestadels den förhållandevis dyra valoljan. Bergolja kunde bara användas där den sipprade upp till markytan av sig själv.

Den 27 augusti 1859 lyckades emellertid amerikanen Edwin Laurentine Drake i Titusville i Pennsylvania få upp olja ur jorden med hjälp av samma metod som man använder när man borrar efter vatten. Två till tre ton olja per dag vällde upp från 21 meters djup. Snart strömmade otaliga lycksökare till Titusville och dess omgivningar. Den första oljerushen hade börjat. Det växte upp en skog av borrtorn. Tillgången på detta billiga bränsle var så riklig att den för en tid överträffade efterfrågan. Under det första skedet framställde man framför allt fotogen för de allt populärare fotogenlamporna. Snart använde man emellertid även paraffin av råolja för uppvärmningsändamål. Det egentliga genombrottet kom sedan med uppfinningen av bensinmotorn och dieselmotorn.


Standard Oil Company (i dag Exxon Mobil Corporation)

Giganternas frammarsch

Drake hade visserligen blivit rik, men han hade förlorat sina pengar på oljespekulationer. Snart framträdde emellertid en man som visste hur slipstenen skulle dras: John D. Rockefeller. Han insåg att en förutsättning för framgång var att man slog ihop de otaliga små oljeföretagen ofta enmansföretag till en stor enhet. År 1870 grundade han vad som fortfarande är världens största oljebolag, Standard Oil Company (i dag Exxon Mobil Corporation), som redan år 1879 svarade för mer än 90 procent av raffinaderikapaciteten i Förenta staterna.

Snart började borrtorn växa upp även utanför USA, först i Ryssland (Baku), 1867 i Galicien, 1882 i Rumänien, efter 1900 i nederländska Indien, México och Iran. Rockefeller blev inte ensam på den ständigt växande bergoljemarknaden. I Europa fick han konkurrens framför allt av den nederländsk-brittiska Royal Dutch Shell koncernen, som hade bildats år 1907 genom en sammanslagning av Royal Dutch och Shell Oil Company. År 1909 grundades det engelska Anglo-Persian Company (i dag British Petroleum Company - BP), som började exploatera oljefälten i Mellersta Östern.
Dessa tre giganter Standard Oil, Royal-Dutch­ Shell och Anglo-Persian försökte skydda sina intressen mot "överdriven konkurrens" genom att bilda en internationell kartell, sedan de delat upp de flesta av jordens oljefält mellan sig.

På tjugotalet hade automobilproduktionen kommit igång på allvar, och bensinstationer började kanta Europas och Amerikas vägar. Det tycktes vara på tiden att träffa överenskommelser om prissättning och konkurrens. Detta skedde den 17 september 1928 i Achnacarry i Skottland. Visserligen bestod denna kartell bara i två år, men den bildade skola för framtida överenskommelser på den internationella oljemarknaden.

Mellan de båda världskrigen hade man börjat exploatera oljekällorna i Irak och i Venezuela, och en grupp på numera sju oljekoncerner hade tillförsäkrat sig rätten till exploatering av oljeförekomsterna i arabländerna vid Persiska viken. När Västeuropas snabba industriella uppsving satte in i slutet av fyrtiotalet, var det en ständigt växande ström av olja från Mellersta Östern som sörjde för den nödvändiga energin. Det började bli ont om kol i vissa länder, och kolpriset steg överallt i förhållande till oljepriset. Liksom den industriella revolutionen en gång varit beroende av ångkraften och därmed av kolet, så bidrog bergoljan i allt högre grad till vår tids starka industriella expansion.  Oljeströmmen växte ytterligare sedan man i slutet av femtiotalet upptäckt nya stora oljereserver bl. a. i Algeriet och Libyen vilka tycktes avvärja hotet om att jordens oljetillgångar skulle sina. Nya bolag sköt upp som svampar ur jorden, och konkurrensen gjorde oljan till den billigaste och därmed mest efterfrågade energikällan. Priset för detta fick producentländerna betala; de fick inte mer än en spottstyver av oljebolagen för sin enda naturtillgång. Till och med detta pris sänktes på grund av konkurrensen: 1959 med 8 procent, 1960 med ytterligare 6 procent. Då började producentländerna att värja sig.

De utsugna revolterar

I september 1960 inbjöd Iraks presidentgeneral Kassem oljeproducenterna till en konferens, där man grundade OPEC (Organization of Petroleum Ex­ porting Countries). Medlemsstater var Saudi Arabien, Kuwait, Iran, Venezuela och Irak; senare anslöt sig även Libyen, Nigeria, Indonesien, Algeriet, Qatar, Förenade arab emiraten, Ecuador och Gabon. I början var den nya kartellen förhållandevis hjälplös. Intressemotsättningarna mellan medlemmarna var alltför stora. Varje medlem strävade efter att öka sin andel av världsmarknaden. Redan före grundandet av OPEC hade Iran misslyckats med exproprieringen av Anglo Iranian Oil Company, bl. a. därför att oljebolaget i stället ökade sin produktion i Kuwait och Irak. När sedan general Kassem år 1961 nationaliserade Iraq Petroleum Company till 99 procent och skar ner produktionen, ökade Saudi Arabien, Kuwait och Iran sina oljeleveranser till västländerna. Arabstaternas första politiska oljebojkott efter sex­ dagarskriget (1967) gick om intet då Venezuela och Iran genast levererade mer olja. Det var heller inte så lätt att bryta de multinationella oljebolagens makt. Först ett årtionde efter OPEC:s grundande kunde kartellen enas om ett gemensamt handlingsprogram. Under tiden hade en del betydelsefulla förändringar inträtt.

Mellan 1965 och 1970 hade oljan gått om kolet som viktigaste energikälla. Västeuropa och Japan hade blivit alltmer beroende av oljeimporten från Mellersta Östern. T.o.m. USA, som en gång varit det viktigaste oljeexporterande landet, var sedan slutet av femtiotalet tvunget att importera olja på grund av sitt ständigt stigande energibehov. Genom att västvärlden blev alltmer beroende av oljeimporten, växte de oljeexporterande staternas makt. De gjorde bruk av den.

På konferenserna i Teheran och Tripoli i februari och april 1971 hotade OPEC länderna oljebolagen med leveransbojkott och genomdrev så att oljebolagens vinster skulle beskattas med minst 55 procent samt att priset per fat (159 liter) skulle höjas med upp till en dollar. Efter dessa framgångar genomdrev några av oljeländerna statligt delägarskap i oljebolagen, medan andra nationaliserade dem. Som motåtgärd skar oljebolagen ner sina investeringar vid Persiska viken och intensifierade borrningarna i Alaska, utanför Nordamerikas sydkust (Louisiana) och i Nordsjön. OPEC ländernas makt hade emellertid under tiden vuxit så mycket att de kunde inte bara diktera priserna utan även sätta in oljan som politiskt vapen. Detta gjorde också de arabiska oljeländerna den 17 oktober 1973. Det gick dock aldrig så långt att det uppstod någon verklig brist på petroleumprodukter, eftersom lagren var tillräckligt stora och oljebolagen kunde leverera den olja som de bojkottade länderna behövde.

Ändå hade araberna åtminstone delvis nått sitt mål. Den 6 november avgav EG-länderna en politisk deklaration som i stor utsträckning tillmötesgick de arabiska kraven; Japan följde EG:s exempel den 22 november. Vid årsskiftet började araberna avveckla bojkotten. Oljan flödade återigen. Men chocken höll i sig och även de enorma prishöjningarna.

Oljekrisens följder

I västvärlden utlöste oljebojkotten och prishöjningarna (från 2.59 dollar till 11.65 dollar per fat) stor bestörtning, men man stod inte handfallen. Åtskilliga länder införde hastighetsbegränsningar och andra besparingsåtgärder, samtidigt som jakten på alternativa energislag drog igång. Men även om dessa åtgärder fick en hel del effekt, innebar de höjda råoljepriserna ändå ett svårt hot mot industriländerna. Prisstegringarna hade en inflationsdrivande effekt och ledde därigenom även till arbetslöshet och sociala spänningar. Det internationella valutasystemet råkade i gungning när oljestaterna snabbt började placera de väldiga vinsterna på världsmarknaden. Dessutom råkade många staters betalningsbalans i olag, eftersom de behövde betydligt mer utländsk valuta än tidigare för att kunna klara oljeimporten. Så t.ex. kostade EG­ ländernas import av oljeprodukter 16 miljarder dollar år 1973; ett år senare hade beloppet stigit till 40 miljarder. För de uländer som inte själva hade några oljeförekomster blev oljekrisens verkningar särskilt kännbara.

Sökandet efter nya energikällor

Oljekrisen ledde till att man över hela världen forcerade sökandet efter alternativa energikällor. Helt naturligt kom man först att tänka på kol, som ju också är ett fossilt bränsle. Av koltillgångarna i världen beräknas mindre än 5 procent ha blivit brutna. Det har hävdats att det finns sådana kvantiteter outnyttjade att de skulle kunna täcka vårt energibehov i hundratals år. I praktiken är dock brytning av ekonomiska skäl för närvarande ogenomförbar i många fall. Många vetenskapsmän anser dock att det är riskerna för miljön som är det största problemet: ju mer kol man förbränner, desto högre blir halten av koldioxid i atmosfären. Följden kan bli att temperaturen över hela jorden stiger genom en s.k. drivhus­ effekt.

Andra energikällor som trätt i förgrunden är kärnkraften och solenergin. Utgångsmaterialet för kärnkraften är uran. Liksom oljan och kolet är emellertid urantillgångarna inte förnyelsebara, utan kommer att ta slut förr eller senare. Som större problem har man dock betraktat riskerna för reaktorhaverier och kärnvapenspridning genom den civila kärnkraften liksom slutförvaringen av det radioaktiva avfallet. För många framstår i stället solenergi som den bästa kraftkällan. De invändningar som görs mot satsningar på solenergi går i allmänhet ut på att den inte kan användas lönsamt under överskådlig tid framåt och att kärnkraft och fossila bränslen tills vidare måste prioriteras. Utan·tvivel kommer dock solenergin att så småningom få stor betydelse, och solfångare har redan blivit en vanlig syn i många länder. I Sverige och i många andra länder gör dock klimatet att det är svårt att utnyttja solvärmen; problemet gäller främst hur man ska kunna lagra värme från varma dagar till kalla.

I fråga om vindkraft, vågenergi och jordvärme pågår ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Vindenergi finns överallt, men tyvärr blåser vinden ojämnt; i ett elsystem med mycket vattenkraft (som i Sverige) kan dock vindkraften bli ett viktigt komplement. Hur man ska kunna använda den enorma kraften i havsvågorna har man i alla tider grubblat över - problemet är att vågenergin är ojämnt fördelad och beror på de varierande vindar som skapar vågorna. Tidvattnet är dock en energikälla som redan utnyttjas i flera länder, bl.a. Frankrike. Också jordvärme geotermisk energi - är en viktig resurs i flera länder, t.ex. Island.

En gammal beprövad metod för utnyttjande av organiskt material, s.k. biomassa, som energikälla är att elda med ved för uppvärmning. Andra sådana biobränslen som nu har blivit aktuella är halm, vass och energiskog. Torv intar en ställning mellan biobränslen och fossila bränslen. Energiskog är snabbväxande träd eller buskar som odlas speciellt för energi­ ändamål. Hittills har man mest huggit materialet till flis, som sedan eldas direkt. Man kan också pressa flis och avfall från träindustrin till pellets, som behöver mindre lagringsutrymme och därför är lämpligare för villapannor och dyl.

Hur man ska ersätta oljan som motorbränsle är ett problem i alla industriländer. Försöksanläggningar för omvandling av kol till flytande bränsle har byggts i vissa länder med stora koltillgångar, men denna metod kan knappast bli lönsam innan oljepriset stigit kraftigt. Närmare till hands ligger att använda någon alkohol, antingen metanol eller etanol, som motorbränsle. I Brasilien finns det många små fabriker där man jäser det avfall som bildas vid sockerproduktionen och framställer etanol.

På kort sikt har det visat sig utomordentligt svårt att ersätta oljan med andra energikällor. Men det föreligger ett stort behov att få fram effektiva, billiga och riskfria - "rena" - energikällor. Framför allt gäller detta naturligtvis i länder som saknar egna oljetillgångar, t.ex. Sverige. Lika viktigt som att skaffa mer energi är det emellertid att utnyttja energin effektivare - att sluta med det slöseri som vi i decennier har tillåtit oss men under inga omständigheter kommer att ha råd med i framtiden, vad vi vet just nu.